Close

Info@vesterhedeby.dk

Generalforsamling Vesterhede Mikrohal 22.09.20

Efter udsættelse pga. Covid-19 er det nu tid for:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vesterhede Mikrohal
Tirsdag 22. september 2020 kl. 19.30 i Vesterhede Mikrohal

Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Valg af skriftfører
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse
6. Budget for 2020
7. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 10.09.2020
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen er : Helge Jensen, Henny Nørgaard, Peter Nielsen, Mogens Bertelsen

På valg som suppleant er : Tommy Nielsen, Kaj Jørgensen
9. Valg af revisorer : På valg som revisor er : Arne Plauborg

På valg som revisorsuppleant : Erik Hansen

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er hallen og støtteforeningen vært ved kaffe og kage
Før generalforsamlingen afholdes Støtteforeningens generalforsamling kl. 19.00
Dagsorden iflg. Støtteforeningens vedtægter

Vesterhede - Et godt sted at være